Klient może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w dowolnej formie np. na piśmie, lub innym środkiem porozumiewania się na odległość, w tym faxem lub w formie elektronicznej na adres email [email protected] w terminie do 14 dni od dnia doręczenia mu Towaru.  

Dla zachowania terminu określonego w pkt. 1 § 8 Regulaminu wystarczy wysłanie oświadczenia oraz zwrot towaru przed upływem 14 dni (maksymalnie w 14 dniu od doręczenia towaru).

Oświadczenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje: oznaczenie Klienta i Sprzedawcy, adres Klienta, wskazanie numeru zamówienia, wskazanie danych niezbędnych do dokonania zwrotu należności oraz dane kontaktowe.
W razie skutecznego odstąpienia od Umowy, Umowa ta uznawana jest za niezawartą i nieobowiązującą a zatem  nie niesie ona za sobą żadnych skutków prawnych.

Do oświadczenia o odstąpieniu od umowy wskazane jest dołączenie dowodu zakupu towaru w celu usprawnienia procedury odstąpienia od Umowy. Wysyłka towaru przez Klienta stanowi jego koszt.

Klientowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy w przypadku gdy Towar doręczono mu w oryginalnych zapieczętowanych opakowaniach, a następne doszło do ich naruszenia, przez co takiego Towaru nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i powodujących, że dany Towar traci walor oryginalności.

W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, Sprzedawca zwraca Klientowi, kwotę obejmującą cenę towaru oraz poniesione koszty wysyłki Towaru do Klienta. Kupującemu przysługuje zwrot kosztów dostawy nie wyższy niż koszt najtańszej dostępnej w Sklepie opcji doręczenia.

W przypadku odstąpienia od Umowy Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (od Klienta do Sprzedawcy) i ewentualnej zwrotnej przesyłki od Sprzedawcy do Klienta (w przypadku, gdy np. Klient nie był uprawniony do odstąpienia lub złożył oświadczenie o odstąpieniu po upływie przewidzianego niniejszym Regulaminem  14-dniowym terminie).

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech charakteru oraz funkcjonowania rzeczy, a Sprzedawca jest uprawniony do potrącenia w tym wypadku należnej Klientowi kwoty tytułem roszczenia odszkodowawczego na podstawie art. 34 ustawy o prawach konsumenta - pomniejszonej wartości rynkowej rzeczy od zwracanej Klientowi kwoty

Pobierz formularz zwrotu

close

Lista życzeń