Zgoda na przetwarzanie danych

Administratorem Państwa danych osobowych (jeśli wynikać będą one z podanego przez Państwa adresu e-mail) jest Adex Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie

Mogą się Państwo skontaktować z nami w następujący sposób:

a) przez e-mail: [email protected]

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu powiadomienia o pojawieniu się wybranego przez Państwa produktu na podany przez Państwa adres e-mail, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.


Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty, z którymi administrator danych zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w firmie systemów informatycznych oraz podmioty zajmuję się obsługą naszych klientów i dbałością o zaspokajanie ich potrzeb.


Okres przechowywania danych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu powiadomienia o pojawieniu się interesującego Państwa produktu. Po upływie ………… podany przez Państwa adres e-mail zostanie usunięty z naszej bazy. W przypadku braku pojawienia się interesującego Państwa produktu, Państwa dane usuniemy w ciągu 30. dni od stwierdzenia, iż dany produkt nie będzie już dostępny.


Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO;

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa adresu e-mail jest dobrowolne, niemniej bez jego podania nie będzie możliwe powiadomienie Państwa o dostępności danego produktu.

close

Lista życzeń